Spiegelogie
Handboek-Spiegelogie
Fanclub-Den-Haag
Goed-voelen
Spelregel-01
Spelregel-02
Spelregel-03
Spelregel-04
Spelregel-05
Spelregel-06
Spelregel-07
Spelregel-08
Spelregel-09
Spelregel-10
Spelregel-11
Spelregel-12
Spelregel-13
Spelregel-14
Spelregel-15
Spelregel-16
Spelregel-17
Spelregel-18
Spelregel-19
Spelregel-20
Spelregel-21
Stralen
Bestellen
Spelregels
Memory-spel
Overzicht
Aanraken
Nu
Video
Walsch
Staya Erusa


Link naar de Staya Erusa website
Tekst: Ronald Jan Heijn, Harry Beckers & Claudia Bredewold

Inleiding Staya Erusa

Door de voortschrijdende techniek dringen we steeds verder het heelal in, dat voor de mens altijd nog een mysterie is. Het organisme, voortdurend in beweging, met onbegrijpelijke geboorten, sterf en groeiprocessen. Leven en dood, de grote vraag, waar komen we vandaan, waar gaan we naar toe, wat is het doel van ons bestaan op aarde. Door de geschiedenis heen hebben we nooit, de vele aanwijzingen die op ons pad kwamen en het antwoord hierop gaven, herkend. En als we bepaalde richtlijnen ontdekken, gaan we die zodanig vervormen, dat er weinig van over blijft. Toch zijn antwoorden dichter bij, dan we zouden vermoeden. Wat we moeten doen is onze gedachten gaan verruimen, zodat we tot de conclusie komen dat er sprake is van vele gelaagdheden in het universum en in ons bewustzijn. Door de geschiedenis heen zijn er altijd mensen geweest, die deze vele gelaagdheden beheersen. Mensen waarvoor leven en dood niet langer een mysterie is. Mensen die kunnen spreken vanuit ervaring en zuivere wetenschap. Eén van die mensen is de meester Djwal Kuhl. In 1875 volbracht hij zijn aardse cyclus, waardoor de wetten van tijd en zwaartekracht, waarmee de beperking van leven en dood voor hem niet meer aan de orde zijn. Samen met een aantal verder gevorderden, werkt meester Deka aan een kosmisch groot plan. Zijn voorbereidende eerste fase begon aan het eind van de 19e eeuw toen hij Helena Lewatsky inspireerde met haar werk. De overbruggende 2e fase vond plaats in de 1e helft van de 20-ste eeuw. In nauwe samenwerking met Alice Bailey, werd er via haar boeken en geschriften een enorme hoeveelheid aan kennis verspreid. In die tijd kondigt meester Dwey Khoel ook aan, dat er aan het begin van de 21-ste eeuw een ingewijde verschijnt, die het werk zal voortzetten. Hij noemde deze fase van zijn werk, de openbarende. In deze periode zal opzienbarende kennis op een omvangrijke schaal aan de mens ter beschikking worden gesteld. Ronald jan Heijn, Harry Beckers & Claudia Bredewold zagen hierin een taak weggelegd.
Ons bewustzijn evolueert door denkprocessen. Het bestaat uit vele staten van verschillende trillingen, frequenties, kleuren en klanken. Als een zonnestelsel in wording. De mens evalueert uit zijn eigen bewustzijn, dat bestaat uit energie. Niet aan te duiden in plaats of afstand, nog in ruimte of tijd. In aardse begrippen echter bevindt het bewustzijn zich in een rechte lijn met het voorhoofd. De kern is een atoom van de scheppende bron. Dit atoom leidt ons de weg en fungeert, zoals de zon voor het zonnestelsel. In het bewustzijn vinden processen plaats, die het direkt gevolg zijn van ons denken en handelen. De processen zijn verantwoordelijk voor onze evolutie. Het bewustzijn is een geestelijke gelijkenis van het universum, maar dan in een ander stadium van ontwikkeling.
Ik ben de schepper van het heelal. Het universum waarin ik leef is het bewustzijn van de bron, die mij de elementen verschaft, om tot zijn gelijkenis te komen. Mijn instrumenten daarbij zijn; lichaam, gedachten en bewustzijn. Ik ben de kracht van evolutie.


1. Ontstaan van Bewustzijn:

Als in een ritmisch ademproces worden miljarden atomen vanuit de bron met een enorme kracht de kosmos ingestuurd.
Het doel is uitbreiding van bewustzijn te creeren. Elk atoom als de geboorte van een nieuw zonnestelsel in wording ter uitdijing van het heelal. Rond de atomen vormt zich kosmisch stof tot een magnetische storm. Deze samenvoeging van licht en stof, zet een zaai, geboorte en groeiproces in werking. Een scheppend proces, waarop de aarde reageert met de vorming van mineralen en later plantenrijk. Nieuw bewustzijn ontstaat. In de verwoedde magnetische stormen ontstaat een roodkleurige energie en de aarde reageert met de komst van het eerste levend organisme. Op aansturing vanuit het atoom zet het proces van ontwikkeling zich verder voort. De magnetische stormen bedaren, de rode kleur wordt milder en als reaktie evolueert op aarde het organisme tot een meer zelfstandig dierlijke vorm. De processen creeren op aarde ook een ander klimaat en uitbreiding van vegetatie. Nadat kosmisch stof en het atoom meer afgestemd raken, onstaat er een nieuwe belangrijke gebeurtenis in het proces. Licht van het atoom, de geest, kan wonen in de stof. Als fysieke reaktie ontstaat op aarde de eerste individueel bewuste levensvorm; de mens. Deze zou vanaf nu een belangrijke rol gaan vervullen in de evolutie van de aarde en de ontwikkeling van bewustzijn tot een autonoom zonnestelsel. Denkprocessen, aktie, reaktie en het fysiek beleven van ervaringen maken de mens steeds vindingrijker, waardoor de evolutie kan plaatsvinden.
Bij elke nieuwe geboorte wordt de mens vanuit zijn bewustzijn geinspireerd met informatie van ervaringen uit eerdere levens. Informatie die zich uitdrukt als een soort broncode via het DNA en de hersenen. Vanuit deze broncode reageren we, meestal onbewust, op situaties. En zo ontwikkelen we ons, tot hoe we nu zijn. Ons bewustzijn is een weerspiegeling van de bron, waar- uit we zijn ontstaan. Volgens magnetische processen gaat dit groeiproces verder, waardoor wij ook als bron en kosmos, miljarden atomen zullen uitblazen, als deeltjes van ons zelf. Deze zullen zich eveneens ontwikkelen tot nieuwe zonnestelsels.


2. Atlantis

Vanuit de bron is alles met elkaar verbonden. De persoonlijke ontwikkeling van ons bewustzijn verloopt echter niet gelijk.
Het recht van een vrije wil, die wij als mens hebben, heeft laten zien, dat we individueel nogal kunnen verschillen. Zo was er eens een beschaving, waar ver gevorderde mensen met gedachtenkracht de materie beheersten en hierdoor in staat waren om fysieke vormen te manifesteren en deze te verplaatsen zonder lichamelijke inspanning. Dit was historisch een belangrijke beschaving die uiteindelijk jammerlijk ten onder ging. Er ontstond namelijk een steeds groter wordende kloof tussen nivo's van bewustzijn.
De geestelijk ver gevorderde mensen, die de materie beheersten, werden goddelijk genoemd door hen die nauwelijks in staat waren zelfstandig te denken. Het gewone volk kon hun bewustzijn nauwelijks ontwikkelen, omdat de godmensen alles voor hen cre-eerde.
Onder deze godmensen ontstonden twee kampen. De hevige wrijving van deze twee energien had zijn uitwerking op de aarde en zijn atmosfeer. Vreselijke natuurrampen waren het gevolg en luiden zo'n honderdduizend jaar geleden de ondergang in van de toenmalige beschaving Atlantis.
De negatieve krachten trokken zich terug in geestelijke centra en gingen zich voornamelijke bezighouden met de negatieve beinvloeding van de mens. Het gevolg was, dat zij die hiervoor ontvankelijk waren, werden aangezet tot overheersing en destructie van hun medemens. Ook de positieve krachten trokken zich terug naar diverse plaatsen op aarde waaronder de Himalaya.
Behalve geestelijk verbleven zij er ook fysiek. Vanuit deze centra begeleiden zij de mensen met positieve hulp en inspireerden zij die bereid waren het opbouwende, met respect voor de medemens verder uit te dragen.
Na de ondergang van Atlantis begon de mens, en nu geheel op eigen kracht, opnieuw aan een roerige tijd van evolutie. Enerzijds beinvloed door de duistere macht, anderzijds gesteund en geinspireerd door de positieve kracht. Een lange weg, die tot op de dag van vandaag, nog niet is beeindigd, maar thans op een heel belangrijk punt is aangeland.


3. Reincarnatie:

Geboren worden, leven, overlijden en weer geboren worden, geboren worden, leven, overlijden en weer geboren worden.
Als een soort zendeling van het bewustzijn. Deze cyclus doorloopt de mens op aarde, totdat hij alle lagen van het bewustzijn beheerst. En de kleuren hiervan afstemming vinden op het atoom. Dit proces en een vrije wil van handelen en denken is het antwoord op de vraag, waarom de ene mens bergen verzet en veranderingen ten goede tot stand brengt, terwij de ander dood en verderf zaait. Een antwoord ook op het raadsel van het kind, dat ingewikkelde partituren van Mozart op de vleugel speelt.
We hebben al duizenden levens geleefd. Deze levens en het nivo van onze persoonlijke groei, zijn het geheim achter de zin en onzin, die wij in ons leven ten uitvoer brengen. Ervaringen, gebeurtenissen en leringen uit vorige levens bepalen evenzeer ons huidige bestaan. De ene mens leert snel, de ander doet er langer over. Iedere ervaring en gedachte wordt geregistreerd in de
hersenen en wordt uitgewisseld met het bewustzijn, wat op deze manier steeds meer opbouw en structuur ontwikkelt. Het bewustzijn is een geestelijke gelijkenis van het universum.
Voortdurend geeft het bewustzijn impulsen af aan onze gedachten, waardoor we op situaties kunnen reageren, die aansluiten op eerdere ervaringen. Naarmate we ons verdiepen in een bepaalde richting, groeit onze kennis en beheersing daarvan.
Fenomenen als Rembrandt, Bach, Einstein hebben zich al vele levens in hun passie verdiept, voordat ze uiteindelijk tot hun meesterlijke uiting kwamen. In de lange cyclus van reinkarnatie, zijn we overal op aarde wel eens ter wereld gekomen.
Als Hindu, Boedist, Moslim, misschien wel een extremistische Moslim. Als Christen en misschien wel een moordende kruisvader.


4. Proces van overlijden:

De kracht van het leven is uiteindelijk weer dood gaan. Voor het bewustzijn is dood gaan een heuglijke gebeurtenis. De afronding van een fase in het grote ontwikkelingsproces. Voor de mens en zijn gedachte is sterven een persoonlijke beleving, die op vele verschillende manieren kan plaatsvinden.
Ieder overlijden kent zijn eigen verhaal en bijna iedere vorm van sterven heeft binnen het bewustzijn al eerder plaatsgevonden. Zoals we denken, zo staan we in het leven. Onze gedachten cre-eren onze eigen werkelijkheid. Wij zien er ervaren dit al op aarde, maar vooral na het overlijden wordt dit een intense realiteit. Wat je denkt, zal je dan direct ontmoeten en ervaren. Door dit proces zijn we als mens verantwoordelijk voor alles wat er gebeurt. We beschikken dan over de invulling van ons eigen leven op aarde, ons stervingsproces en ons leven na de dood.
Ongeveer 70% van de mensheid beleeft op een nagenoeg dezelfde wijze een overgang van leven naar dood. Afhankelijk van de overlijdens-situatie is dit een langzaam of een abrupt losmakingsproces van het etherische ook wel energielichaam genoemd. Ook de manier waarop we denken bepaalt daarna voor een groot deel hoe het proces verder verloopt.
Iemand die bijvoorbeeld gehecht is aan vaste structuren en tijdens zijn leven gedachten heeft beperkt tot een kleine omgeving en die behoefte heeft aan zekerheid en leiding, zal ook na het overlijden op een zelfde manier het leven voortzetten. In een omgeving, vrijwel identiek aan die op aarde. De gedachte cre-eert immers altijd de werkelijkheid.
Iemand die op aarde voortdurend bezig was met de verruiming van zijn gedachten en gefascineerd is van de kosmos, reizen maakt over de hele wereld, zal ook na het overlijden, kunnen blijven reizen en geweldige ontdekkingen doen. Ook hier weer cre-eren de gedachten de werkelijkheid.
Hier zien wij het sterven van een vrouw, die is voorbereid op de dood en na een ziekbed komt te overlijden. Zij heeft tijdens het leven nagedacht over wat er zou zijn na de dood en lijkt overtuigd van een voortdurend leven.
Iemand die een gemiddeld leven heeft geleid en beschikt over een bewustzijnsnivo gelijk aan dat van ongeveer 35% van de mensheid.Door een losmakingsproces van dagen, heeft de patient al meerdere lagen van het bewustzijn ervaren, waardoor de herinnering aan een hiernamaals, de angst voor het overlijden zal doen verminderen.
Soms kan men in deze fase in twee werelden waarnemen en kan er een ontmoeting plaatsvinden met dierbaren.
Het moment van overlijden wordt dan heel intens beleefd. De stervende voelt zich dan letterlijk loskomen van het fysieke lichaam en ervaart dat als een bevrijding. Door dat er nu bewust kan worden waargenomen in twee werelden ziet men aan de ene kant de bedroefden geliefden op aarde, terwijl aan de andere kant een vreugdevolle ontmoeting is voorbereid.
Heel vaak blijft de overledene, geheel naar eigen wens, na de begrafenis of crematie, nog in de nabijheid van de familie. Vaak probeert hij of zij de aandacht te trekken om hen duidelijk te maken dat er na de dood nog steeds leven is en in een toestand die zelfs vrijer is dan voorheen.
Als de overledene voelt, dat hij klaar is met afscheid nemen, gaat hij door een energieveld van het bewustzijn. Dit gebeurt wel of niet zonder begeleiding naar eigen wens of noodzaak. Deze tunnel is een energieveld van het bewustzijn waarbij het hele leven, vanaf de geboorte als in een soort homevideo is geregistreerd.
Iedere gebeurtenis, elke gedachte wordt hier opnieuw ervaren, zo krijgt men inzicht in het geleefde leven. Aan het eind van deze tunnel schittert het licht van het atoom, dat ons even aan onze afkomst van de eeuwigheid doet herinneren.
Het doel hiervan is, per overlijden verschillend en wordt door een ieder op zijn eigen manier ervaren. Daarna gaan we al dan niet onder begeleiding naar een energetische staat van bewustzijn, waar de omgeving wordt gecre-eert door onze eigen gedachten. Deze werkelijkheid wordt astraal genoemd.


5. Hiernamaals:

De schijnbare leegte van de dood, is een schaduw van de poort naar een ruimer bewustzijn.
Zolang we als mens in de reinkarnatie-cyclus verkeren, is het hiernamaals de astrale wereld; een onmetelijk veld van energie.
In dit veld brengt de projectie van onze gedachten, een realiteit tot stand. Een soort droomgebied, maar tastbaar echt voor de overledenen, die hier op zijn afgestemd.
De grote verscheidenheid van menselijke gedachten, vormen vele verschillende astrale gebieden. Deze gebieden bevinden zich binnen de zeven staten van bewustzijn, die we tijdens onze cyclus van
reincarnatie doorlopen. Het gebied dat wij het hiernamaals noemen, is een door de mens zelf gecre-eerde omgeving; zoals je denkt, zo ziet het er uit.
Elke laag is uitsluitend toegankelijk voor mensen met dezelfde golflengte, trilling, klank of kleurenfrequentie of voor hen met een hogere afstemming, omdat zij de onderliggende lagen al binnen hun bewustzijn beheersen.
De regenboog is door de hele kosmos aanwezig en heeft een belangrijke funktie in kosmische evolutie-processen. Haar kleuren symboliseren de zeven stadia van het menselijke bewustzijn in onze reinkarnatie-cyclus. De werking loopt van buiten naar binnen, van rood naar paars. Rood-Oranje-Geel-Groen-Blauw-Paars
Nadat we inzicht hebben in alle zeven kleuren, stadia van emotionele beheersing, ontstaat er afstemming op het witte licht van het atoom.
Dat vanaf dat moment ons bewustzijn verlicht. Ook de beperking van leven en dood is dan voor goed opgeheven.
Ruim 70% van de mensen bevind zich na het overlijden ergen binnen deze zeven staten van bewustzijn, waarvan de omgeving steeds wijdser en steeds mooier wordt, naarmate men zuiverder en ruimer gaat denken.
Zo'n 15% van de mensen die overlijden zijn nog zo gehecht aan fysieke contacten en aspecten, dat ze zich in de omgeving van de aarde blijven ophouden.
Meestal op plaatsen waarvan ze menen of hopen te kunnen deelnemen aan het aardse leven. Dat zal niet lukken, omdat er geen fysieke afstemming is.
Ongeveer 10% zit na het overlijden vast in een door hen zelf gecreeerde gedachtensituatie. Soms is dit het moment van hun eigen traumatische overlijden, waarvan de beleving zich als in een shocktoestand
alsmaar blijft herhalen.
Zo'n 3% van de mensen die zijn overleden beseffen dit niet. Zij ervaren wel een verandering, maar in hun eigen beleving nemen zij nog deel aan het dagelijks leven.


6. Geboorte en Bewustzijn:

Het atoom is het licht van onze ziel. De levenskracht van ons bewustzijn. Zoals de zon dit is voor ons zonnestelsel. Ons bewustzijn evolueert door de fysieke ervaringen, die we als mens op aarde beleven.
Elk afgesloten leven eindigt in de astrale gebieden, waar de oude vorm blijft voortbestaan op hetzelfde nivo van ontwikkeling, als waar in het de aarde verliet. Het bewustzijn bouwt op deze manier aan haar eigen structuur met de ervaring van vele duizenden levens en persoonlijkheden.
Bij iedere nieuwe geboorte op aarde, ontvangen we een nieuw en uniek denkvermogen, dat weliswaar aangestuurd wordt door het bewustzijn, maar daar altijd in vrije wil op kan reageren.
Dit proces van reinkarnatie blijft zich herhalen, totdat we alle zeven stadia van de aardse cyclus hebben doorlopen. Op dat moment zal de samensmelting van de zeven kleuren wit licht worden en de afstemming vinden op het atoom, wat vanaf dan onze bewustzijn verlicht. Tot die tijd worden we telkens opnieuw op aarde geboren. Onafgewerkte gebeurtenissen uit een eerder leven, worden hierbij door het bewustzijn geprogrammeerd in het nieuwe lichaam. De code van het DNA bevat een deel van deze geprogrammeerde informatie.
De plaats waar en bij wie iemand geboren wordt verloopt via een magnetisch proces, dat in afstemming is met het bewustzijn van de ouders. Ongeveer vier weken na de conceptie komt er een eerste verbinding tot stand met de foetus in de moeder en het bewustzijn wat een nieuw leven op aarde wil neerzetten.
Na ongeveer vier maanden is er een nieuw leven gevormd. De foetus is dan bewoond. Indien er vanuit het bewustzijn lichamelijke en of geestelijke afwijkingen noodzakelijk zijn, dan worden die in deze fase geprogrammeerd in het nieuwe lichaam. Op aarde spreken wij dan over erfelijkheid. Voortdurend ontvangen we uit het bewustzijn impulsen, waarop de gedachten reageert en een aktie in beweging zetten. Deze voordurende aktie vindt plaats via een verbindingskoord tussen bewustzijn en het voorhoofd. Het fysieke gevolg verloopt via de hersenen en het zenuwstelsel.
Een tweede koord is vanuit het atoom verbonden met het hart. Dit koord zorgt voor de fysieke levenskracht en werkt via het kloppend hart en de bloedstroom. Een nieuwe geboorte vindt plaats altijd rond de datum waarop het vorige leven werd afgesloten, zodat we ook astronomisch gezien de draad weer kunnen oppakken, precies daar waar het vorige leven beeindigd werd.
Tot aan een bepaald nivo van bewustzijn worden we door het magnetisch principe telkens weer binnen dezelfde groep mensen geboren. Hierdoor kunnen niet afgeronde ervaringen opnieuw worden beleefd. Fysieke en geestelijke erfelijkheden blijven om deze reden telkens in bepaalde families voorkomen, totdat het probleem gevende aspect begrepen is. In dat geval kan het inzichtelijk en beheersbaar worden gemaakt.
En pas op dat moment is de onbalans in het bewustzijn, die de erfelijke kwestie tot gevolg had, niet langer aan de orde.


7. Euthanasie:

Als lijden zwaar wordt en er geen uitzicht is op verbetering van de levenskwaliteit kunnen we besluiten om zelf het moment van overlijden te kiezen. Precies als bij iedere andere vorm van overlijden is het ook bij euthanesie belangrijk dat de stervende enig inzicht heeft wat hem te wachten staat. In de meeste gevallen loopt het moment van overlijden bij euthanesie afhankelijk van de emotionele toestand en het persoonlijk nivo van het bewustzijn van de stervende op een vredige wijze. Dit komt omdat de voorbereidingen tot het moment van overlijden meestal goed met de dierbaren zijn besproken. Bovendien kan er op een gepaste en gewenste wijze afscheid worden genomen. Overlijden door middel van euthanesie heeft dan ook tijdens het hele stervingsproces en bij het verblijf in het hiernamaals geen enkel nadelig gevolg.
Voor het bewustzijn betekent een zelf gekozen moment van einde slechts een kleine vertraging voor het moment van reinkarnatie, omdat de ervaringen, die tot het moment van een natuurlijke dood, nog hadden kunnen plaatsvinden nu bij het volgende leven op aarde als nog moeten worden beleefd.


8. Zelfdoding:

Bij zelfdoding geldt hetzelfde als bij iedere andere vorm van overlijden. Een goede voorbereiding, een wel overwogen besluit, is belangrijk. Maar ook een positieve gedachte en inzicht in wat er te gebeuren staat is van belang. Op deze manier heeft een zelfdoding voor de mens geen nadelige gevolgen. Niet in het stervensproces als in het hiernamaals. En precies als bij euthanesie brengt het einde door zelfdoding een kleine vertraging te weeg in het proces van reinkarnatie. Omdat de ervaringen die in een langer leven nog hadden kunnen plaats vinden nu mogelijk bij het volgende leven als nog beleefd gaan worden. Bij een zelfdoding uit wanhoop of andere extremiteit ligt dit anders en biedt dit overlijden geen directe oplossing voor de situatie. Omdat de gedachten de werkelijkheid creeren, kan een extreme toestand zoals bvb. wanhoop zich voortzetten na het overlijden. Als voorbeeld nemen we een man die in een vlaag van verstandsverbijstering in grote wanhoop, heel impulsief een grote dosis dodelijke medicijnen in nam. In grote paniek belde hij zelf een hulpdienst die snel ter plekke was.
Intense pogingen om de man te reanimeren slagen niet en in het ziekenhuis is hij overleden. Het stoffelijk overschot van de man is begraven, maar in tegenstelling tot een bewust overlijden is hij daar niet zelf bij geweest. In zijn eigen gedachten beleeft hij nog steeds, alsmaar herhalend, de extreme gebeurtenissen rond zijn overlijden. Een psychologisch proces te vergelijken met een shocktoestand. Deze toestand kan in aardse tijds-begrippen vele jaren duren. Voor de betrokken zelf is het slechts een moment van beleving; hij heeft dit immers zelf gecre-eerd. Alleen het besef dat hij anders moet gaan denken kan de situatie tot een verandering brengen. Vanaf dat moment kan het proces van gewoon overlijden gaan plaats vinden. Achteraf herinnert betrokkene zich de hele toestand niet anders dan een moment of een vervelende droom. In sommige gevallen is de gebeurtenis geheel uit het geheugen verdwenen.


9. Karma:

Het universum waarin wij leven is electromagnetisch, waardoor alles op elkaar is afgestemd. Aktie en reaktie, oorzaak en gevolg ofwel de wet van Karma is een ingenieus proces waarvan de oorsprong ligt in het denken. Dit proces ligt ten grondslag aan onze evolutie. Iedere gedachten die we denken is energie van een bepaalde trilling, klank en kleur. Elke gedachte is een manifestatie binnen ons bewustzijn. Door de werking van magnetisme ontstaat een afstemming op gelijkwaardige energie. Hierdoor zullen we altijd weer ontmoeten wat we zelf in werking hebben gezet. Dit proces herhaalt zich net zo lang totdat wij de omstandigheid begrijpen en beheersen. En pas dan is er een gedachte van harmonieuse energie en ontstaat er balans en ruimte voor groei in het bewustzijn. Oorzaak en gevolg is dan ook het antwoord op de vraag waarom we in bepaalde situaties belanden. Het antwoord op het hoe en met wie je in aanraking komt, tot wie we ons aangetrokken voelen. Het vormt de verschillen in milieus in onze samenleving en bepaalt gebeurtenissen die ons overkomen en situaties waarin we verzeild raken. Dit proces vertelt telkens dezelfde gebeurtenissen, ziekte, ellende beleven blijft zich herhalen.
Net zo lang, totdat we de hiervoor verantwoordelijke situatie begrijpen, verwerken en beheersbaar kunnen maken. Pas dan kan de veroorzakende energie in balans komen waardoor er van het oude gevolg geen sprake meer kan zijn. Het is tijd dat we beseffen en gaan erkennen dat we zelf verantwoordelijk zijn voor alle ellende en werkelijk alles wat ons overkomt, maar ook de stuwende kracht van onze evolutie.
Als we dit proces van oorzaak en gevolg beter zouden begrijpen en zelfs konden beheersen zou dat enorme consequenties hebben. We zouden nog geen tiende deel van alle leed en tegenslag ervaren, waar we thans mee geconfronteerd worden.


10. Orgaandonatie:

Bij orgaandonatie of ontvangst daarvan is het belangrijk om inzicht te hebben in de mogelijke consequenties. Iedere cel in een menselijk lichaam is nauwkeurig afgestemd op het persoonlijke bewustzijn en karma. Omdat elk mens een verschillend nivo van bewustzijn heeft en zijn eigen karma moet verwerken is het van belang dat er spoedig een andere oplossing komt dan die van orgaandonatie. De meester Deka bevestigt dat er in de nabije toekomst een methode zal worden ontdekt, waarbij de zieke cellen van een orgaan zichzelf door middel van lichttechnologie kunnen herstellen.
Maar tot die tijd is het voor betrokkene van belang dat er enig inzicht is in de processen van karma, leven en dood. Behalve dat iemand met een getransplanteerd orgaan de karmische last van zijn donor zou kunnen ervaren is hij ook nog afhankelijk van het persoonlijke bewustzijnsnivo van hemzelf en van zijn donar hoe een transplantatie zal verlopen. Iemand die bijvoorbeeld sterk gehecht is aan fysieke contacten kan na het afstaan van gedoneerde organen, moeite hebben om er van los te komen. Zonder zelf te beseffen wat er werkelijk aan de hand is, blijft hij psychologisch met zijn gedoneerde orgaan verbonden. Een dergelijke situatie kan voor een donor een ernstige belemmering betekenen in het gangbare proces van overlijden en het verder gaan naar de astrale sfeer. Soms gebeurt het dat iemand geheel onverwacht in een diepe coma raakt als gevolg van een ernstig verkeersongeluk. De artsen constateren geen hersenactiviteit en besluiten in overleg met de familie om de patient te laten sterven en zijn organen ter beschikking te stellen. De comateuse toestand, waarin de donor zich bevond voor zijn overlijden, kan nu ook na het overlijden voortduren en in deze toestand blijft hij verbonden met zijn hart dat nu klopt in een ander lichaam. In deze staat zou het hart in het nieuwe lichaam kunnen blijven kloppen zonder afstotingsverschijnselen maar dat de energie van de donor er mee verbonden blijft. Mocht de overledene ontwaken en vervolgens niet het verband kunnen leggen met zijn eigen etherische lichaam en het hart wat klopt in een ander lichaam dan kan dit vervelende consequenties hebben voor zowel de donor als de ontvanger. Iemand die heel bewust en met inzicht, heel bewust orgaandonor is geworden hoeft na het overlijden en het afstaan van organen, hiervan geen belemmering te ondervinden.


11. Schizofrenie:

Tijd is een persoonlijke beleving, die alleen bestaat in een fysiek wakkere toestand; het dagbewustzijn. Tijd is een aaneenschakeling van gebeurtenissen, die door de hersenen worden geregistreerd. Op deze wijze kan een gebeurtenis via het zenuwstelsel lichamelijk worden ervaren. Kennis verkregen door fysieke ervaring brengt groei binnen het bewustzijn tot stand.
Schizofrenie kent vele vormen. De oorzaak er van ligt in extreme gebeurtenissen uit een vorig leven, waarmee op een bepaald moment een confrontatie mee kan plaats vinden. Het bewustzijn stuurt ongeremd impulsen van eerdere gebeurtenissen, die zich gaan opdringen aan de gedachten. De gedachte kan dit niet plaatsen en het denken groeit uit tot een obsessie en vervolgens niet te temmen dwanggedachten. Een proces volgens de wet van oorzaak en gevolg. Doorgebrek aan kennis van herkomst en inzicht van het proces wordt het probleem veel groter dan noodzakelijk. De gedachte gaat een eigen invulling geven van de opgedrongen impulsen, waardoor er naast dit proces nog een bijkomend probleem ontstaat; hallucinaties. De beleving vind bij schizofrenie vind in meerdere lagen van het bewustzijn op hetzelfde moment plaats. Hierdoor is de beleving van het dagbewustzijn, zoals plaats, tijd en zwaartekracht vaak niet meer aan de orde. De beleving kan het gevoel geven, tijd en ruimteloos te zijn en de gedachten creeren dan, een weliswaar persoonlijke ook werkelijke belevingswereld. Deze toestand is voor derden het best te begrijpen als een nachtmerrie die overdag wordt beleefd en nooit ophoudt.
Antipsychotische medicijnen remmen de impulsen die uit het bewustzijn aan de gedachten worden opgedrongen. Als tijdelijk oplossing kan dit inderdaad uitkomst bieden. Uiteindelijk zullen de impulsen de werking van het medicijn overstijgen, omdat het bewustzijn blijft aansturen op de benodigde reaktie die uiteindelijk zal leiden tot een manier van denken en omgaan met het probleem.
Permanent herstel kan daarom nooit gevonden worden in langdurig gebruik van de medicatie, omdat het proces eerst uitgewerkt moet worden. Bij langdurige medicatie kan de situatie zelfs verslechteren, omdat de uitwisseling tussen bewustzijn en gedachten steeds meer verstoord raakt. Deze situatie creert een nieuwe oorzaak met gevolg. Een langdurige verstoring tussen bewustzijn en gedachten zal uiteindelijk grote schade toebrengen aan de hersenhelften en het fysieke zenuwstelsel.


12. Depressie:

Depressie is transformatie en hoort daarom bij het groeiproces in een leven. Iedereen maakt perioden van depressie mee en in plaats van de aandacht te leggen bij symtomen zou het beter zijn om te proberen de depressie juist bewust te ervaren en dat je de bedoeling er achter leert kennen. Depressie is een periode van verandering, waarin je in staat zou moeten zijn los te komen van verankerde gedachten en soms te vaste structuren uit het dagelijks leven. Het bewustzijn stuurt via impulsen de gedachten aan op verandering. Een depressie lost meestal vanzelf op als je gehoor geeft aan deze impulsen. Wanneer je leert de depressie te ervaren ipv. te bestrijden, kun je er inzicht in krijgen en je bezig houden met het loslaten.


13. Psychose:

De huidige medische wetenschap brengt de Psychose vaak in direct verband met schizofrenie. In de meeste gevallen staat dit verschijnsel hier los van. Een pschose is het bewust en tegelijkertijd ervaren van meerdere staten van bewustzijn. Een manifestatie van ongecontroleerde energie, geprojecteerd in de laag van bewustzijn, zoals we in de slaap ook een droomtoestand ervaren. Een bepaalde manier van denken kan de frequentie tot stand brengen, waardoor we direct afstemming hebben met deze staat van bewustzijn. Langdurige obsessie-gedachten, een traumatische gebeurtenis, drugs en nog andere oorzaken, kunnen trillingen opwekken, die toegang verschaffen tot dit 'droomgebied'. De ernst van een psychotische beleving is afhankelijk van de emotionele lading die de gedachten hieraan in beweging heeft gezet. De eigen invulling van de gedachten bepaalt dan ook de ervaring van de psychose-lijder en bepaalt tevens de intensiteit van de illusionaire beleving. Niet iedere ervaring die men in de psychiatrie als een psychose duidt kun je ook zo noemen. Veel van de gediagnostiseerde psychosen, die met medicatie worden onderdrukt zijn werkelijke waarnemingen en hebben te maken met de ontwikkeling op het persoonlijk nivo van bewustzijn. Naarmate ze afkomstig zijn uit de diepere lagen van het bewustzijn, zijn deze waarnemingen meer betrouwbaar te noemen.


14. Dementie:

Dementie is een verschijnsel, waarbij de uitwisseling tussen het bewustzijn en de gedachten stagneert. Het fysieke lichaam van de mens heeft dmv. twee afzonderlijke koorden verbinding met het bewustzijn en het atoom. Vanuit het atoom komt de levenskracht via het koord wat met het hart is verbonden en gebruik maakt van aderen en bloedstroming door het lichaam. Het tweede koord loopt vanuit het bewustzijn naar het voorhoofd. Via dit koord stuurt het bewustzijn haar impulsen, waarop de gedachten reageert en vervolgens gebruik maakt van de hersenen en het fysieke zenuwstelsel. Een verbreking van deze koorden heeft directe gevolgen voor het functioneren van het fysieke lichaam. Verbreking van het hartkoord luidt onmiddellijk de dood van het fysieke lichaam in. Bij het bewustzijns-koord kan dit op verschillende manieren plaatsvinden. Een langzame oplossing van het bewustzijns-koord geeft verschijnselen, die wij herkennen als van dementie. Door een traag proces van deze verbreking ontvangt de gedachte steeds minder sturing van het bewustzijn. Hierdoor beperkt het referentiekader zich tot gebeurtenissen die plaats vonden in het huidige leven en vooral die gebeurtenissen, die een vaste structuur kenden. Deze gebeurtenissen zijn het meest verankerd in het dagbewustzijn. Als de verbinding geheel is verbroken, dan is er van bewust denken geen sprake meer.
Van iemand in een dergelijke toestand is het lichaam slechts een omhulsel, dat in stand wordt gehouden door het verbindingskoord wat het hart aanstuurt. Tot aan het moment van overlijden is deze mens in een staat van slaap. Na zijn overlijden is het hele proces van aftakeling voor hem niet meer dan een vage droom.


15. Down Syndroom:

De meeste ziekten en handicaps, lichamelijk en geestelijk, aangeboren of later onstaan in het leven zijn het gevolg van een oorzaak in een vorig of huidig leven, volgens de wet van Karma. In tegenstelling tot andere geestelijke afwijkingen is iemand met het syndroom van Down vaak al verder gevorderd. De geestelijke beperking is door het bewustzijn geprogrammeerd en de handicap dient als een soort beschermende stolp onnodig op te doen Karma. Omdat iemand met het Down-syndroom in mindere mate aandacht geeft aan gebeurtenissen, die een gemiddeld mens slapenloze nachten zou bezorgen, blijft hij bespaard voor eventuele consequenties er van. Door zijn geestelijke beperking blijft hij meer onthecht van gebeurtenissen die hem onnodig uit, te werken Karma zouden kunnen brengen.


16. Mediums:

Zuiver mediumschap komt zelden voor. Het naar eigen wens en rechtstreeks contact kunnen maken met overledenen is slechts mogelijk dmv. telepathie en kan alleen plaats vinden bij de gevorderden menstypes. Mediums die werken in een trance-toestand doen dat vaak door tussenkomst van een derde astrale partij. Hierdoor kunnen hun boodschappen aan illusie en dwaling onderhevig zijn. Vaak wordt gedacht dat iemand die overleden is en werkt via een medium, toegang heeft tot belangrijke informatie en contact kan hebben met iedere andere overledene. Dit is echter een grote misvatting. Iemand die overleden is, wordt niet wijzer dan hij was voor zijn dood. Zijn toegang tot andere gebieden blijft beperkt tot die van zijn eigen afstemming en die van lagere regionen. Veel van deze zogenaamde gechannelde informatie heeft daarom nauwelijks waarde en leidt vaker tot dwaling en misvatting dan tot goede oplossingen. Een andere manier, het aura lezen komt vaker voor. Het medium haalt dan de informatie rechtstreeks uit het energieveld van de vragensteller. Met deskundigheid kan dit juiste informatie opleveren. Communiceren met overledenen is op deze manier niet mogelijk, toch lijkt dit vaak zo. Als de wensgedachte van de vragensteller zo sterk is dat dit verlangen zich manifesteert in het energie-veld, kan het medium deze wens oppikken en ten onrechte interpreteren als boodschap van een dierbare overledene. Het medium zelf doet dit meestal niet te kwader trouw, omdat deze ook veronderstelt dat de informatie afkomstig is van de overledene. Zodra het energielichaam van de mens medisch-wetenschappelijk wordt erkend zou een samenwerking tussen wetenschap en bekwame aura-lezers kunnen leiden tot buitengewone en opmerkelijke resultaten.


17. Opwarming van de aarde:

Op elke planeet binnen ons zonnestelsel is leven. Alleen de aarde kent fysiek leven. Natuurgeweld en rampen zijn een reaktie op het denken en handelen van de mens. Destructieve gedachten en daarop volgende gebeurtenissen zijn door de geschiedenis heen verantwoordelijk geweest voor het functioneren van de aarde. Ook de huidige vervuiling die onze aarde teistert is een aanslag op de mens en onze planeet. Met vele problemen worden we momenteel geconfronteerd, zoals het grote vraagstuk van de opwarming van de aarde. Toch is de vervuiling niet de enige en echte oorzaak van het broeikaseffect.
De meest belangrijke is vooral astronomisch te verklaren. Omstreeks het jaar 1640 reageerden steeds meer mensen op de energie van het waterman tijdperk. Ook kwamen meer verder gevorderden menstypen ter plaatse. Vele grote kunstenaars, waar onder musici, beroemde schilders en grote architecten werden in deze periode geboren. Steeds meer mensen maken tegenwoordig grote sprongen in hun bewustzijn, waardoor ze ook de zeven kleuren van de schepping en de evolutie leren kennen en beheersen. Dit betekent dat het licht van het atoom een aanmerkelijk grotere invloed krijgt op de energiestroming binnen ons bewustzijn.
Indirect ook op ons denken en ons functioneren als fysiek mens. Meer en meer mensen worden bewust of onbewust het bestaan en ontstaan van onze afkomst gewaar. Dit gegeven heeft een directe uitwerking op onze planeet, aangezien zij de fysieke manifestatie van ons collectieve bewustzijn vertegenwoordigd. Het bewustzijn komt langzaam dichter bij haar kern; het atoom. De fysieke reaktie van de aarde hierop is dat ze in afstand dichterbij de zon is gekomen met als gevolg een wereldwijde temperatuurstijging. Met het dichter bij de zon komen neemt ook de intensiteit van het licht toe en deze situatie is niet voor ieder mens ongevaarlijk. Op intelligente wijze is er door de verder gevorderde menstypen en door beschavingen van andere planeten een soort etherisch web rond de aarde geweven, waar door de straling van de zon gedempd wordt. Naarmate de geestelijke groei van de gehele mensheid toeneemt en het gevaar van blootstelling aan de fysieke zon afneemt zal het web langzaam oplossen.
De totale vervuiling die we als mens de atmosfeer inblazen wordt binnen de wet van oorzaak en gevolg geneutraliseerd door beschavingen van andere planeten. Zij zijn direct betrokken bij ons proces en zonder hun bemoeienis zou de planeet aarde nauwelijks nog bewoonbaar zijn.

Ik ben de schepper van het heelal. Het universum waarin ik leef is het bewustzijn van de bron, die mij de elementen verschaft, om tot zijn gelijkenis te komen. Mijn instrumenten daarbij zijn; lichaam, gedachten en bewustzijn. Ik ben de kracht van evolutie.

Nieuw verworven inzichten brengen verantwoordelijkheid met zich mee. De wetenschap die u zo juist hebt vergaard kan de toekomst voor mens en planeet ten goede doen keren en ook het vervolg van deze film ligt in uw handen. De inhoud zal worden bepaald naar aanleiding van uw roep op verandering. De inhoudelijke kennis van deze film is afkomstig van Harry Beckers. Meester Djwal Kuhl heeft zijn toestemming gegeven om deze kennis wereldwijd te gaan verspreiden. Het is de bedoeling geweest in deze film het logische verband tussen de onderwerpen te laten zien. Meestal waarheidsgetrouw maar soms, noodzakelijkerwijs, symbolisch of abstract verbeeld. In volgende films zal een verdere en meer gedetaileerde uitleg van de werkingsmechanismen te zien zijn.

Resume:

- We moeten onze gedachten verruimen, we komen tot de conclusie dat er sprake is van vele gelaagdheden in het universum en in ons bewustzijn.
- Ons doel is uitbreiding van bewustzijn te creeren.
- Ons bewustzijn evolueert door denkprocessen.
- Bij elke nieuwe geboorte wordt de mens vanuit zijn bewustzijn geinspireerd met informatie van ervaringen uit eerdere levens.
- Vanuit de bron is alles met elkaar verbonden.

HomePrevNext